Hongshan Zhang

Hongshan Zhang, Chairman, World Trade Center Hangzhou